nkū-lítiʔ

show comment

/nkū-lítiʔ/
CPL-sink
The locational NP is optional.

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(291)
Ntēlítiʔ jwāá nto nanaʔá.
ntē-lítiʔ
PRG-sink
jwaā=V́
Juan=DEM
ntoo
face
nanaʔ=V́
mud=DEM
‘Juan is sinking in the mud.’
(294)
Tatīyá nyaʔne nu ntii tzaa tzayoʔō ítā ntoo nanaʔ wī niī lēʔ nu ntīlítiʔ ūʔ jiʔį̄.
tatīyá
every
nyaʔne
animal
nu
NOM
nt-ii
HAB-want
tz-aa
POT-go.NBASE(.3)
tz-a-y-oʔō
POT-go.NBASE-CPL-drink(.3)
ítā
water
ntoo
face
nanaʔ
mud
and
niī
now
lēʔ
then
nu
NOM
ntī-lítiʔ=ūʔ
HAB-sink=3PL
jiʔį̄
RN(.3)
‘Every animal that wanted to go and go drink water from the mud, then they would sink there.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SINK Coding set Argument type
1 sunken entity Ø A
2 sink location jiʔį̄+NP P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
U
N n
C
M This causative means 'drown (tr.)'. y
(263)
‘Juan will drown the dog.’
C
N y
C
N y
U
N n
C
N y
C
R y
(265)
‘Juan will sink the wood.’
C
N y