nkw-ē-tyukwā

show comment

/nkwi-ē-tyukwā/
CPL-AUX.down-be.sitting

Coding frame

Examples

(183)
Nkwētyukwā chu kíʔyūú.
nkw-ē-tyukwā
CPL-AUX.down-be.sitting
chu
NOM.HUM
kíʔyū=V́
male=DEM
‘The man sat down.’
(184)
Nkwētyukwā nto písūú.
nkw-ē-tyukwā
CPL-AUX.down-be.sitting
ntoo
face
písū=V́
floor=DEM
‘He sat down on the floor.’
(186)
Ntákwī nchaaūʔ wiʔ nī lēʔ nu nkwētyūkwá nu ntikwiʔya chíjyą̄ʔ.
n-tákwī
STAT-be.hanging
nch-aa=ūʔ
PRG-go.NBASE=3PL
wiʔ
there
now
lēʔ
then
nu
NOM
nkw-ē-tyūkwá
CPL-AUX.down-be.sitting
nu
NOM
nti-kwiʔ=ya
HAB-speak=1PL.EXCL
chíjyą̄ʔ
cardinal
‘When they were going and passing there, what we call a cardinal sat down.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SIT DOWN Coding set Argument type
1 sitdowner Ø S
2 sitting-down place LOC L

Alternations