tiʔi

show comment

Adjective

Coding frame

Simplex Verb form
Verb type: A

Examples

(168)
Tiʔi tīkéą̄ʔ.
tiʔi
in.pain
tīké=ą̄ʔ
chest=1SG
‘My heart hurts.’
(169)
Tiʔi tatīyá tzáą̄ lō nu nchatasaʔąą̄ʔ.
tiʔi
in.pain
tatīyá
every
tzáą̄
day
when
nu
NOM
n-chata-saʔą=ą̄ʔ
HAB-get.up-be.attached=1SG
‘I'm in pain every day when I get up.’
(170)
Tiʔi tzaka lari sukwaʔ keę̄ʔ.
tiʔi
in.pain
tzaka
one
la=ri
as.far.as=only
sukwaʔ
shell
ke=ą̄ʔ
head=1SG
‘My whole head hurts.’
(171)
Tiʔi nanēʔą́ʔ lō nu ntyayakoǭʔ chaja.
tiʔi
in.pain
nanēʔ=ą̄ʔ
stomach=1SG
when
nu
NOM
n-tya-y-aku=ą̄ʔ
HAB-finish-CPL-eat=1SG
chaja
tortilla
‘My stomach hurts after I eat.’
(172)
Léē tiʔi nanēʔą́ʔ lō nu nchuteʔą̄ʔ.
léē
very
tiʔi
in.pain
nanēʔ=ą̄ʔ
stomach=1SG
when
nu
NOM
n-ch-uteʔ=ą̄ʔ
HAB-ITRN-be.hungry=1SG
‘My stomach hurts a lot when I am hungry.’
(181)
Nkaʔneūʔ katiʔi xikǭ.
nka-ʔne=ūʔ
CPL-do=3PL
k-a-tiʔi
POT-be-in.pain
xikǭ
arm(.3)
‘They made his arm hurt.’
(144)
Naʔā nchuwintoo jwaā jā tiʔi ntooyu.
naʔā
not.anymore
n-ch-uwi-ntoo
HAB-ITRN-flash-eye
jwaā
Juan
CONJ
tiʔi
in.pain
ntoo=yu
eye=3SG.M
‘Juan does not blink anymore because his eye hurts.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# FEEL PAIN Coding set Argument type
1 pain locus Ø S

Alternations