nkū-túʔu

show comment

/nku-túʔu/
also means 'come out'

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(165)
Ná ntyōtíʔya wala ntētúʔu tejeʔ nu ntakuya nī.
NEG
n-tyō-tīʔ=ya
HAB-?-living.core=1PL.EXCL
wala
where
ntē-túʔu
PRG-leave
tejeʔ
salt
nu
NOM
nt-aku=ya
HAB-eat=1PL.EXCL
now
‘We don't know where the salt we eat now comes from.’
(166)
Tyúʔu na kiiʔí jnā ketǫʔó jā ta nkūkéʔ na súkwā.
tyúʔu
POT.leave
na
ART
kiiʔ=V́
fire=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
ketǫʔ=V́
pot=DEM
CONJ
ta
already
nkū-kéʔ
CPL-get.cooked
na
ART
súkwā
food
‘The fire is going to be taken from the pot because the food is done cooking.’
(254)
Nkūtúʔu kweʔę jiʔį̄ na pelótā.
nkū-túʔu
CPL-leave
kweʔę
air
jiʔį̄
RN
na
ART
pelótā
ball
‘The air came out of the ball (the ball was punctured).’
(255)
Nkūtúʔu na nkwítząá kitzę.
nkū-túʔu
CPL-leave
na
ART
nkwítzą=V́
child=DEM
kitzę
village
‘The child left the village.’
(275)
Lēʔ nkūtúʔuūʔ nchaaūʔ.
lēʔ
then
nkū-túʔu=ūʔ
CPL-leave=3PL
nch-aa=ūʔ
PRG-go.NBASE=3PL
‘Then they left and they went away.’
(167)
Kutza nkaʔne jyą́ʔ nkū-túʔu lyātá ná tula ʔne=ą̄ʔ chaa=ą̄ʔ jā k-aja=ą̄ʔ xī tāká=ą̄ʔ.
kutza
difficult
nka-ʔne
CPL-do
jiʔį̄=ą̄ʔ
RN=1SG
nkū-túʔu
CPL-leave
lyātá
ditch
NEG
tula
what
ʔne=ą̄ʔ
POT.do=1SG
chaa=ą̄ʔ
POT.go.BASE=1SG
CONJ
k-aja=ą̄ʔ
POT-die=1SG
NOM.LOC
tāká=ą̄ʔ
ADJ.be=1SG
‘It was difficult for me to make my ditch (for the ditch to come out), but there is nothing for me to do. I better just go, so I may die in my own land (where I live).’
(237)
La kii ntāátīʔę́ʔ tyúʔoōʔ̨ tzūʔ jlyā.
la
as.far.as
kii
tomorrow
n-tāá-tīʔ=ą̄ʔ
HAB-give-living.core=1SG
tyúʔu=ą̄ʔ
POT.leave=1SG
tzūʔ
towards
jlyā
early
‘I think I'm leaving early tomorrow.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LEAVE Coding set Argument type
1 leaver Ø A
2 left place/person jiʔį̄+NP P

Alternations