y-a-toǫ-tīʔ

show comment

/y-a-toǫ-tīʔ/
CPL-go.NBASE-be.standing-living.core

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(154)
Jwāá ná yatoǫtīʔ jnā lúkwīí nu nkātáą̄ʔ jiʔį̄yu.
jwaā=V́
Juan=DEM
NEG
y-a-toǫ-tīʔ
CPL-go.NBASE-be.standing-living.core(.3)
jiʔį̄
RN
na
ART
lúkwī=V́
mezcal=DEM
nu
NOM
nkā-tāá=ą̄ʔ
CPL-give=1SG
jiʔį̄=yu
RN=3SG.M
‘Juan did not like the mezcal I gave him.’
(155)
Ná nchatoǫtīʔyu jā tikwą ntikwiʔ nyatę̄ jiʔį̄yu xī nchakā jūntáá.
NEG
nch-a-toǫ-tīʔ=yu
PRG-go.NBASE-be.standing-living.core=3SG.M
CONJ
tikwą
ugly
nti-kwiʔ
HAB-speak
nyatę̄
person
jiʔį̄=yu
RN=3SG.M
NOM.LOC
nch-akā
PRG-be
jūntá=V́
meeting=DEM
‘He does not like it because the people were talking bad to him where they were having the meeting.’
(156)
Yatutīʔ jnū ntzeę tunu.
y-a-toǫ-tīʔ
CPL-go.NBASE-be.standing-living.core(.3)
jiʔį̄
RN
nu
NOM
ntzeę
citrus
tunu
great
‘She liked the oranges.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LIKE Coding set Argument type
1 liker Ø A
2 liked entity jiʔį̄+NP P

Alternations