nkā-láā

show comment

/nka-u-láā/
CPL-CAUS-get.loose
taking source is optional

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(131)
Ntikwiʔtzáʔ ų́ʔwá jnā yuu nu nkāláą̄ wá.
nti-kwiʔ-tzáʔ
HAB-speak-word
ų́ʔ
3PL
DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
yuu
earth
nu
NOM
nkā-láā=ą
CPL.CAUS-get.loose=1PL.INCL
DEM
‘They are reclaiming the land that we took (from them).’
(132)
Kulaą̄ʔ jiʔį̄=yu.
k-u-laa=ą̄ʔ
POT-CAUS-get.loose=1SG
jiʔį̄=yu
RN=3SG.M
‘I will take (her) from him.’
(133)
Nuwęʔ ntulaa jnyáūʔ laʔā nikwę.
nu
NOM
wiʔ
DEM
nt-u-laa
HAB-CAUS-get.loose
jnyá=ūʔ
work=3PL
laʔā
like.so
nikwę
POT.say(.3)
‘This one takes away their job we say.’
(279)
Nkwēkūná jwāá jį̄ tyáʔā nkaláā nu ntijya niʔi.
nkw-ē-k-ūná
CPL-CAUS-POT-cry
jwaā=V́
Juan=DEM
jiʔį̄
RN
tyáʔā
companion(.3)
nka-láā
CPL.CAUS-get.loose(.3)
nu
NOM
nti-jya
HAB-play(.3)
niʔi
thing
‘Juan made his sister cry because he took away her toy.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# TAKE Coding set Argument type
1 taker Ø A
2 taken thing jiʔį̄+NP P
3 taking source jiʔį̄+NP P

Alternations