nka-to-kāchíʔ

show comment

/nka-u-to-kāchíʔ/
CPL-CAUS-TRN.be.inside-hidden

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(246)
Mariyāá nkatōkāchíʔ chaja jį̄ jwaā.
mariyā=V́
María=DEM
nka-tō-kāchíʔ
CPL.CAUS-TRN.be.inside-hidden
chaja
tortilla
jiʔį̄
RN
jwaā
Juan
‘María hid the tortillas from Juan.’
(121)
Lēʔ nchuʔukāchíʔ jā nu na nkwítzą ntilaʔ kee jā titǭ nkalaʔaūʔ jiʔį̄.
lēʔ
then
n-ch-uʔu-kāchíʔ
HAB-ITRN-be.inside-hidden(.3)
CONJ
nu
NOM
na
ART
nkwítzą
child
nti-laʔ
HAB-touch
kee
rock
CONJ
titǭ
several
nka-laʔa=ūʔ
CPL.CAUS-get.broken=3PL
jiʔį̄
RN(.3)
‘They (the jugs) get hidden there, because the children grab rocks and they have broken several (of the jugs).’
(247)
Ntzuʔukāchíʔ nu kíʔyū.
ntz-uʔu-kāchíʔ
STAT-be.inside-hidden
nu
NOM
kíʔyū
male
‘The man is hidden.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# HIDE Coding set Argument type
1 hider Ø A
2 hidden thing jiʔį̄+NP P
3 hiding affectee jiʔį̄+NP P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
C
N y
C
N y
C
N y
C
N As part of the equipollent causative/inchoative, this contains the u-causative. y
U
N n
C
N y
C
N y
C
N y