nkā-rá

show comment

/nka-ūrá/
CPL-hit

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(117)
Nkārá na nkwítząá jnā kwénāá lóʔō na ya látīí.
nkā-rá
CPL-hit
na
ART
nkwítzą=V́
child=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
kwénā=V́
snake=DEM
lóʔō
RN.with
na
ART
ya
CLF.wood
látī=V́
thin=DEM
‘The boy hit the snake with the stick.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# HIT Coding set Argument type
1 hitter Ø A
2 hittee jiʔį̄+NP P
3 hitting instrument lóʔō+NP I

Alternations