nkā-nána

show comment

/nka-ū-nána/
CPL-CAUS-ask.for

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(77)
Nkānána nā nkwítząá jnē jnīʔ kíʔyū.
nkā-nána
CPL.CAUS-ask.for
na
ART
nkwítzą=V́
child=DEM
jnē
money
jiʔį̄
RN
niʔ
3SG.RSP
kíʔyū
male
‘The child asked the man for money.’
(78)
Nkwīnyánaūʔ jnā jnēé jnā kíʔyūú.
nkwī-nána=ūʔ
CPL-ask.for=3NSPEC
jiʔį̄
RN
na
ART
jnē=V́
money=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
kíʔyū=V́
male=DEM
‘They (nonspec.) asked the man for the money.’
(79)
Lēʔ nu tíʔnyo tzúna nyájā nuwęʔ niī nakwę ntyejnā ntūnána tzaka nyatę̄ jiʔį̄.
lēʔ
then
nu
NOM
tíʔnyo
fifteen
tzúna
three
nyájā
year
nu
NOM
wiʔ
DEM
niī
now
nakwę
say(.3)
n-tyejnā
HAB-begin
nt-ū-nána
HAB-CAUS-ask.for
tzaka
one
nyatę̄
person
jiʔį̄
RN(.3)
‘At the age of eighteen it was that a person began asking for her (to marry).’
(81)
Ná tzānánana tī jiʔį̄ nyatę̄.
NEG
tz-a-nána=na
POT-go.NBASE.CAUS-ask.for=1PL.INCL
EMPH
jiʔį̄
RN
nyatę̄
person
‘We will not ask the people for it (money).’
(80)
Nkwiiya ʔnekwēyáʔya laaʔ laaʔ tī nu jā nt-ū-nána=ūʔ jiʔį̄=ya.
nkw-ii=ya
CPL-want=1PL.EXCL
ʔne-kwēyáʔ=ya
POT.do-measure=1PL.EXCL
laaʔ
like.so
laaʔ
like.so
EMPH
nu
NOM
CONJ
nt-ū-nána=ūʔ
HAB-CAUS-ask.for=3PL
jiʔį̄=ya
RN=1PL.EXCL
‘We wanted to try to do so, because they were asking us for it.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# ASK FOR Coding set Argument type
1 asker Ø A
2 requested thing jiʔį̄+NP P
3 askee jiʔį̄+NP P

Alternations