nkw-ē-k-ata

show comment

/nkwi-ē-k-ata/
CPL-CAUS-POT-bathe
This verb is the result of appying the causative of active verb alternation to the active verb
-ata 'bathe'.
I don't have any examples with an instrument NP, though I imagine an optional one could be used, as in 'I washed the baby with soap'.

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(68)
Kekataūʔ jnīʔ joʔō i kekutūʔúūʔ sateʔ.
k-e-k-ata=ūʔ
POT-CAUS-POT-bathe=3PL
jiʔį̄
RN
niʔ
3SG.RSP
joʔō
sacred
i
and
k-e-k-u-t-ūʔú=ūʔ
POT-CAUS-POT-CAUS-TRN-be.inside=3PL
s-ateʔ
POSS-clothes(.3)
‘They are going to bathe the saint and dress him.’
(69)
Nkwēkata na nkwítzą kūnáʔaá jnā piīʔ kūnáʔaá.
nkw-ē-k-ata
CPL-CAUS-POT-bathe
na
ART
nkwítzą
child
kūnáʔa=V́
female=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
piīʔ
baby
kūnáʔa=V́
female=DEM
‘The girl washed the baby girl.’
(70)
Nkwēkata jnā piīʔ.
nkw-ē-k-ata
CPL-CAUS-POT-bathe(.3)
jiʔį̄
RN
na
ART
piīʔ
baby
‘She bathed the baby.’
(233)
Nkaʔnetikatzǭ mariyā jnā ítā jā katana.
nka-ʔne-ti-katzǭ
CPL-do-ADJ-heat
mariyā
María
jiʔį̄
RN
na
ART
ítā
water
CONJ
k-ata=na
POT-bathe=1PL.INCL
‘Maria heated the water so we could bathe.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# WASH Coding set Argument type
1 washer Ø A
2 washed entity jiʔį̄+NP P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
C
N The alternant is the basic active verb -ata 'take a bath'. y
C
N y
C
N y
C
N y
U
N n
C
N y
C
N y
C
N y