nkay-u-jwi

show comment

/nkay-u-aji/
CPL-CAUS-die

Coding frame

Complex Verb form

Examples

(48)
Jā tyánana nyatę̄ nu nu nu kujwi jnūwá nu tyána nyāʔā tula ʔnena jiʔį̄.
CONJ
tyána=na
POT.look.for=1PL.INCL
nyatę̄
person
nu
NOM
k-u-jwi
POT-CAUS-die
jiʔį̄
RN
nu
NOM
DEM
nu
NOM
tyána
POT.look.for
nyāʔā
HAB.see.2SG
tula
what
ʔne=na
POT.do=1PL.INCL
jiʔį̄
RN(.3)
‘Let's look for someone who will kill that one (snake) and who will look for, you see, what we are going to do.’
(49)
Wī ntujwi tī kwa jnuwę̄ʔ lóʔō kētǫ́.
and
nt-u-jwi
HAB-CAUS-die
EMPH
kwaa
1PL.EXCL
jiʔį̄
RN
nu
NOM
wiʔ
DEM
lóʔō
RN.with
kētǫ́
gun
‘We killed those with guns.’
(50)
Na kweta kyaʔāaʔ nkyaą nkayujwi jiʔį̄ na kwénāaʔ.
na
ART
kweta
outsider
kyaʔā=Vʔ
mountain=DEM
nk-yaą
CPL-come.BASE(.3)
nkay-u-jwi
CPL-CAUS-die(.3)
jiʔį̄
RN
na
ART
kwénā=Vʔ
snake=DEM
‘The Mixtec came to kill the snake.’
(120)
Ntāáūʔ ītzáʔ ntunaą maxi ná nkānaʔaą̄ʔ jį̄ ná yujweę̄ʔ jiʔį̄ ná yalaʔą̄ʔ jį̄.
n-tāá=ūʔ
HAB-give=3PL
ītzáʔ
word
nt-una=ą
HAB-hear=1PL.INCL
maxi
CONJ
NEG
nkā-naʔa=ą̄ʔ
CPL-see=1SG
jiʔį̄
RN(.3)
NEG
y-u-jwi=ą̄ʔ
CPL-CAUS-die=1SG
jiʔį̄
RN(.3)
NEG
y-alaʔ=ą̄ʔ
CPL-touch=1SG
jiʔį̄
RN(.3)
‘They talk about it and we listen, but I never saw it, I never killed it, I never touched it.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KILL Coding set Argument type
1 killer Ø A
2 killee jiʔį̄+NP P
3 killing instrument lóʔō+NP I

Alternations