nkwī-tyána

show comment

/nkwi-tyána/
CPL-look.for

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(45)
Nkwītyána niʔ kíʔyūú jnā nkwítzą kíʔyūú.
nkwī-tyána
CPL-look.for
niʔ
3SG.RSP
kíʔyū=V́
male=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
nkwítzą
child
kíʔyū=V́
male=DEM
‘The man searched for the child.’
(46)
Nkwītyánaūʔ jnā nkwítzą kíʔyūuʔ.
nkwī-tyána=ūʔ
CPL-look.for=3NSPEC
jiʔį̄
RN
na
ART
nkwítzą
child
kíʔyū=Vʔ
male=DEM
‘They (nonspecific) searched for the child.’
(47)
"Chātyánaą̄ʔ jyū" laʔā nakwę.
chā-tyána=ą̄ʔ
POT.go.BASE-look.for=1SG
jiʔį̄=yu
RN=3SG.M
laʔā
like.so
nakwę
say(.3)
‘"I am going to go to look for him", he said.’
(48)
Jā tyánana nyatę̄ nu nu nu kujwi jnūwá nu tyána nyāʔā tula ʔnena jiʔį̄.
CONJ
tyána=na
POT.look.for=1PL.INCL
nyatę̄
person
nu
NOM
k-u-jwi
POT-CAUS-die
jiʔį̄
RN
nu
NOM
DEM
nu
NOM
tyána
POT.look.for
nyāʔā
HAB.see.2SG
tula
what
ʔne=na
POT.do=1PL.INCL
jiʔį̄
RN(.3)
‘Let's look for someone who will kill that one (snake) and who will look for, you see, what we are going to do.’
(264)
Kwityánawą tzúna jlyanī.
kwi-tyána=wą
IMP-look.for=2PL
tzúna
three
jlyanī
name
‘Look for three names.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SEARCH FOR Coding set Argument type
1 searcher Ø A
2 searched for thing jiʔį̄+NP P

Alternations