nkā-tāá

show comment

/nka-tāá/
CPL-give
Can also mean 'allow'.

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(40)
Nkātāá na nkwítzą kūnáʔaá jnā liwrūú jnīʔ matrū skwelāá.
nkā-tāá
CPL-give
na
ART
nkwítzą
child
kūnáʔa=V́
female=DEM
jiʔį̄
RN
na
ART
liwrū=V́
book=DEM
jiʔį̄
RN
niʔ
3SG.RSP
matrū
master
skwelā=V́
school=DEM
‘The girl gave the book to the teacher.’
(154)
Jwāá ná yatoǫtīʔ jnā lúkwīí nu nkātáą̄ʔ jiʔį̄yu.
jwaā=V́
Juan=DEM
NEG
y-a-toǫ-tīʔ
CPL-go.NBASE-be.standing-living.core(.3)
jiʔį̄
RN
na
ART
lúkwī=V́
mezcal=DEM
nu
NOM
nkā-tāá=ą̄ʔ
CPL-give=1SG
jiʔį̄=yu
RN=3SG.M
‘Juan did not like the mezcal I gave him.’
(157)
Ná nīkwę̄ tu nāáʔ ntákwēę̄ʔ kyaʔa jā jiʔį́ tyaʔą-la-saʔą tza liya nu tāá.
NEG
nīkwę̄
POT.say.2SG
tu
IRR
nāáʔ
1SG
n-tákwī=ą̄ʔ
STAT-be.hanging=1SG
kyaʔa
guilt
CONJ
jiʔį́
RN.2SG
tyaʔą-la-saʔą
POT.go.around-ADJ-be.attached(.3)
tza
one
liya
time
nu
NOM
tāá
POT.give(.3)
‘Don't say that it is my fault if he goes after you once he gives it to you.’
(204)
Yakwiʔ nu kūnáʔa jyą́ʔ i nkātāá súkwā jį̄náʔ.
y-akwiʔ
CPL-speak
nu
NOM
kūnáʔa
female
jiʔį̄=ą̄ʔ
RN=1SG
i
and
nkā-tāá
CPL-give(.3)
súkwā
food
jiʔį̄
RN
nāáʔ
1SG
‘The woman spoke to me and offered me food.’
(274)
Tyāá tī ntyūsé nuwę̄ʔ jiʔį́ nī.
tyāá
POT.ITER.give
EMPH
ntyūsé
god
nu
NOM
wiʔ
DEM
jiʔį́
RN.2SG
now
‘God will give that back to you now.’
(185)
Ntē kesaʔąya tāáya kwentū.
nteē
here
k-e-saʔą=ya
POT-AUX.down-be.attached=1PL.EXCL
tāá=ya
POT.give=1PL.EXCL
kwentū
story
‘Here we will sit, and we are going to give a story.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# GIVE Coding set Argument type
1 giver Ø A
2 gift jiʔį̄+NP P
3 giving recipient jiʔį̄+NP P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
C
N y
U
M Leaving out the theme object, the verb means 'provide for him/her'.
n
(225)
‘He says, you see, we still have animals, one or two of them, and this is what provides for us.’
C
N y
C
N y
C
N y
C
N y
U
N n
C
N y
C
N y