Example 292 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(292)
Kūtá nkaā kusūʔ jyą́ʔ.
kūtá
hunter
n-kaā
CPL-be
kusūʔ
older
jiʔį̄=ą̄ʔ
RN=1SG
‘My ancestors were hunters.’
BE A HUNTER a Coding frame:
N/A