Example 180 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(180)
Lēʔ lóʔō na yaka nu ntuʔu yaāʔ ntekutzęyu jnā lyūkēʔę́ ntyákwikāʔá nu wiʔ.
lēʔ
then
lóʔō
RN.with
na
ART
yaka
wood
nu
NOM
n-t-uʔu
STAT-TRN-be.inside
yaāʔ
hand(.3)
nt-e-k-utzę=yu
HAB-CAUS-POT-fear=3SG.M
jiʔį̄
RN
na
ART
lyūkēʔę́
fly
n-tyákwi=kāʔá
HAB-fly=also
nu
NOM
wiʔ
DEM
‘Then, with the stick that he had in his hand, he was scaring the flies that flew also, that one.’
FRIGHTEN an Alternation:
Causative of active verb