Example 175 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(175)
Yalasaʔą kíʔyūú jį̄ kūnáʔa=V́.
y-a-la-saʔą
CPL-go.NBASE-ADJ-be.attached
kíʔyū=V́
male=DEM
jiʔį̄
RN
kūnáʔa=V́
female=DEM
‘The man followed the woman.’
FOLLOW a Coding frame:
V 1 jiʔį̄+2