Example 157 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(157)
Ná nīkwę̄ tu nāáʔ ntákwēę̄ʔ kyaʔa jā jiʔį́ tyaʔą-la-saʔą tza liya nu tāá.
NEG
nīkwę̄
POT.say.2SG
tu
IRR
nāáʔ
1SG
n-tákwī=ą̄ʔ
STAT-be.hanging=1SG
kyaʔa
guilt
CONJ
jiʔį́
RN.2SG
tyaʔą-la-saʔą
POT.go.around-ADJ-be.attached(.3)
tza
one
liya
time
nu
NOM
tāá
POT.give(.3)
‘Don't say that it is my fault if he goes after you once he gives it to you.’
FOLLOW a Coding frame:
V 1 jiʔį̄+2