Example 152 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(152)
Lyakwā nijyąlasaʔąūʔ jyą́ʔ?
lyakwā
why
nijyą-la-saʔą=ūʔ
come.NBASE-ADJ-be.attached=3PL
jiʔį̄=ą̄ʔ
RN=1SG
‘Why are they following me?’
FOLLOW a Coding frame:
V 1 jiʔį̄+2