Example 63 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(63)
Yutzę na nkwítzą kíʔyūú jiʔį̄ niʔ kíʔyūú.
y-utzę
CPL-fear
na
ART
nkwítzą
child
kíʔyū=V́
male=DEM
jiʔį̄
RN
niʔ
3SG.RSP
kíʔyū=V́
male=DEM
‘The boy feared the man.’
FEAR a Coding frame:
V 1 jiʔį̄+2