Example 24 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(24)
nk-ya_ko!&7 kitza&7 ke nu kuna_7a!& nu n-ta_a! kwi!ti_
Nkyākǫ́ʔ kitząʔ ke nu kūnáʔa nu ntāá kwítī.
nk-y-ākǫ́ʔ
CPL-ITRN-cover
kitząʔ
hair
ke
head
nu
NOM
kūnáʔa
female
nu
NOM
n-tāá
HAB-give
kwítī
medicine
‘The nurse's hair is covered up (with a cloth).’
CLOSE the Verb form nka-t-ākǫ́ʔ