Example 22 of Zenzontepec Chatino

Example Verb meaning Example of...
(22)
nka-t-a_ko!&7 nu nee jo7o_ kya7a_ ke!ku_. nk-y-a_ko!&7=ntoo nu nee jo7o_ kya7a_ ke!ku_ kwenta_ nu nee nk-yaa& nu nee mpanjelisado_r nka_
Nkātākǫ́ʔ nu nee joʔō kyaʔā kékū.
nkā-t-ākǫ́ʔ
CPL.CAUS-TRN-cover(.3)
nu
NOM
nee
say(.3)
joʔō
god
kyaʔā
mountain
kékū
water.place
‘He closed off the one called the god of nature.’
CLOSE a Coding frame:
V 1 jiʔį̄+2 (lóʔō+3)