Basic Coding frame

# Coding set Argument type
1 Ø A
2 jiʔį̄+NP P
3 jiʔį̄+NP P
4 lóʔō+NP I

Verb forms with this basic Coding frame

Verb form Verb meaning Microrole 1 Microrole 2 Microrole 3 Microrole 4
nkā-x-īką́ʔ TIE tier tied thing tying goal tying instrument