Coding frames of Zenzontepec Chatino

coding frames.
Coding frame Alternations #Vs Verb meanings & Verb forms
19
BE DRY (witi)
BE HUNGRY (nk-y-uteʔ)
BE ILL (n-kā-kitza)
BE SAD (nkay-uwe-tīʔ)
BLINK (nk-y-uwi-ntoo)
BOIL (nkū-lákwi)
BURN (nk-y-akę̄)
COUGH (nka-tuuʔ)
CRY (y-ūná)
DIE (nku-jwi (1))
FEEL COLD (nkay-ulaʔ)
FEEL PAIN (tiʔi, tiʔi nkw-ii)
LAUGH (nka-xiti)
PLAY (nka-jyā)
SCREAM (nk-xáʔā)
6
CLIMB (nk-yó-saʔą)
GO (y-aa)
LIVE (n-kā-tāká)
SIT (n-tyukwā)
1
SAY (nakwę)
TELL (nakwę)
25
DIG (nkā-lúū)
EAT (y-aku)
FEAR (y-utzę)
FOLLOW (y-a-la-saʔą)
FRIGHTEN (nkw-ē-k-utzę)
GET (nk-y-ukwą̄)
HEAR (y-una (2))
KNOW (n-tzuʔu-ntoo)
LEAVE (nkū-túʔu)
LOOK AT (nkā-naʔa)
SEARCH FOR (nkwī-tyána)
SEE (nkā-naʔa)
SHAVE (self) (nka-téēʔ)
SHOUT AT (nk-xáʔā-lóʔō)
SING ((nka-)y-ūlá)
SINK (nkū-lítiʔ)
SMELL (y-ukwęʔ)
TEAR (nkā-s-āáʔ)
WANT (nkw-ii)
WASH (nkw-ē-k-ata)
13
BREAK (nka-laʔa)
BUILD (nka-jnyā)
CARRY (nka-teę)
CLOSE (nka-t-ākǫ́ʔ)
COOK (nkay-ū-kéʔ)
COVER (nka-t-ākǫ́ʔ)
CUT (nkā-xūʔú)
GET (nku-jwī (2))
GRIND (nkay-oō)
HIT (nkā-rá)
KILL (nkay-u-jwi)
MAKE (nka-jnyā)
PEEL (nka-s-atą)
TOUCH (y-alaʔ)
1
12
ASK FOR (nkā-nána)
BEAT (nka-ʔni)
BRING (y-aa-lóʔō)
GIVE (nkā-tāá)
LOAD (nkā-tūkwá)
SEND (nkā-tēję́)
SHOW (nka-suʔū)
STEAL (nka-wanā)
TAKE (nkā-láā)
TEACH (nka-suʔū)
THROW (nkā-nēʔé)
3
NAME (nka-lōó-naa)
TALK (y-akwiʔ)
B
1
1
BE A HUNTER (no verbal counterpart)
Equipollent causative/intransitive alternation 1
BURN (nk-y-akę̄)
Object omission alternation 11
ASK FOR (nkā-nána)
EAT (y-aku)
FEAR (y-utzę)
GRIND (nkay-oō)
HEAR (y-una (2))
LOOK AT (nkā-naʔa)
SEE (nkā-naʔa)
SHOW (nka-suʔū)
SING ((nka-)y-ūlá)
STEAL (nka-wanā)
TALK (y-akwiʔ)
TEACH (nka-suʔū)
Causative of active verb 9
BE HUNGRY (nk-y-uteʔ)
BOIL (nkū-lákwi)
CRY (y-ūná)
LAUGH (nka-xiti)
PLAY (nka-jyā)
SCREAM (nk-xáʔā)
Causative of active verb 4
EAT (y-aku)
FEAR (y-utzę)
SING ((nka-)y-ūlá)
SMELL (y-ukwęʔ)
Intransitive alternation 1
EAT (y-aku)
u-Causative alternation 2
BE DRY (witi)
DIE (nku-jwi (1))
u-Causative alternation 1
SINK (nkū-lítiʔ)
Ambitransitive alternation 2
GET (nku-jwī (2))
LOOK AT (nkā-naʔa)
SEE (nkā-naʔa)
Applicative 3
LAUGH (nka-xiti)
PLAY (nka-jyā)
SCREAM (nk-xáʔā)
Applicative 1
GO (y-aa)
Object/instrument incorporation 1
BEAT (nka-ʔni)
Object/instrument incorporation 1
HIT (nkā-rá)
Active/inactive alternation 1
BURN (nk-y-akę̄)