Example 44 of Yucatec Maya

Example Verb meaning Example of...
(44)
Le wíiniko' tu k'axah huntúul tsíimin yéetel hunhíil suum teh che'o'.
le
DEM
wíinik-o'
man-D2
t-u
PRFV-SBJ.3
k'ax-ah
tie-CMPL
hun-túul
one-CL.AN
tsíimin
horse
yéetel
with
hun-híil
one-CL.string
suum
rope
teh
LOC:DEM
che'-o'
wood-D2
‘The man tied the horse with a rope to the tree.’
TIE a Coding frame:
sbj[1].V.obj[2] 2 (ti'+3) (yéetel+4) 1