gbe̩ (3)

show comment

This is an intransitive verb.

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(138)
Ìkòkò omi náà gbe̩.
ìkòkò
pot
omi
water
náà
DEF
gbe̩
dry
‘The water pot is dry.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BE DRY Coding set Argument type
1 dry thing Ø S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n