rì (2)

show comment

This is an intransitive verb.

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(135)
Ìgò náà rì.
ìgò
bottle
náà
DEF
sink
‘The bottle sank.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SINK Coding set Argument type
1 sunken entity Ø S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n