fò̩

show comment

This is a transitive verb.

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(19)
Adé fo̩ o̩wó̩o̩ rè̩ méjèèjì.
Adé
Ade
fo̩
wash
o̩wó̩o̩
hand.POSS
rè̩
3SG.POSS
méjèèjì
two.two
‘Ade washed both his two hands.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# WASH Coding set Argument type
1 washer Ø A
2 washed entity Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n