show comment

This is a transitive verb.

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(18)
O̩de̩ náà ń wá ìgbín.
o̩de̩
hunter
náà
DEF
ń
PROG
look
ìgbín
snail
‘The hunter is looking for snails. / The hunter is searching for snails.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SEARCH FOR Coding set Argument type
1 searcher Ø A
2 searched for thing Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n