mò̩

show comment

This is a transitive verb.

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(13)
Ade mo̩ àwo̩n òbíi rè̩.
Ade
Ade
mo̩
know
àwo̩n
PL
òbíi
parents.POSS
rè̩
3SG.POSS
‘Ade knows his parents.’
(14)
Ade mò̩.
Ade
Ade
mò̩
know
‘Ade knows.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KNOW Coding set Argument type
1 knower Ø A
2 known thing/person Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n