fé̩ràn

show comment

This is a transitive verb.

Coding frame

Complex Verb form

Example

(12)
Olùkó̩ni náà fé̩ràn o̩mo̩dé.
olùkó̩ni
teacher
náà
DEF
fé̩ràn
like
o̩mo̩dé
little.children
‘The teacher likes little children.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# LIKE Coding set Argument type
1 liker Ø A
2 liked entity Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n