dìrò̩mó̩

show comment

Sometimes simply pronounced dìmó̩. A transitive verb.

Coding frame

Complex Verb form

Example

(3)
Adé dìrò̩mó̩ ìyáa rè̩.
Adé
Ade
dìrò̩mó̩
hug
ìyáa
mother.POSS
rè̩
3SG.POSS
‘Ade hugged his mother.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# HUG Coding set Argument type
1 hugger Ø A
2 huggee Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n
U
N n