Example 162 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(162)
ìyá-àgbà ń s̩àárè̩
Ìyá-àgbà ń s̩àárè̩.
ìyá-àgbà
mother-elder
PROG
s̩àárè̩
do.sickness
‘Grandmother is ill.’
BE ILL a Coding frame:
1 V