Example 153 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(153)
Ade gbó̩ ìwàásù náà
Ade gbó̩ ìwàásù náà.
Ade
Ade
gbó̩
hear
ìwàásù
sermon
náà
DEF
‘Ade heard the sermon.’
HEAR a Coding frame:
1 V 2