Example 131 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(131)
o̩mo̩ náà ń pebi
O̩mo̩ náà ń pebi.
o̩mo̩
child
náà
DEF
PROG
pebi
kill.hunger
‘The child is hungry. / The child feels hunger.’
BE HUNGRY a Coding frame:
1 V