Example 115 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(115)
Ade jókòó lé orí àga-ìkàwé
Ade jókòó lé orí àga-ìkàwé.
Ade
Ade
jókòó
sit
PREP
orí
head
àga-ìkàwé
table-reading
‘Ade sat on the reading desk.’
SIT a Coding frame:
1 V LOC2