Example 114 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(114)
Ade jókòó sí è̩báa odò
Ade jókòó sí è̩báa odò.
Ade
Ade
jókòó
sit
PREP
è̩báa
edge.POSS
odò
river
‘Ade sat by the shore.’
SIT a Coding frame:
1 V LOC2