Example 102 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(102)
Ade ro̩ omi kún ìgò náà
Ade ro̩ omi kún ìgò náà.
Ade
Ade
ro̩
pour
omi
water
kún
full
ìgò
bottle
náà
DEF
‘Ade filled the bottle with water.’
FILL a Coding frame:
1 V 2 3