Example 97 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(97)
Ade fi fìlà dé oríì mi
Ade fi fìlà dé oríì mi.
Ade
Ade
fi
take
fìlà
cap
cover
oríì
head.POSS
mi
1SG.POSS
‘Ade covered my head with a cap. / Ade placed a cap on my head.’
COVER a Coding frame:
1 fi+2 V 3