Example 73 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(73)
obìrin náà pa ojúu rè̩ mó̩
Obìrin náà pa ojúu rè̩ mó̩.
obìrin
woman
náà
DEF
pa
V1
ojúu
eye.POSS
rè̩
3SG.POSS
mó̩
V2
‘The woman hid her face.’
HIDE a Coding frame:
1 V 2