Example 47 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(47)
o̩ló̩pàá náà pa adigunjalè kan
O̩ló̩pàá náà pa adigunjalè kan.
o̩ló̩pàá
police
náà
DEF
pa
kill
adigunjalè
armed.robber
kan
INDEF
‘The police man killed an armed robber.’
KILL a Coding frame:
1 V 2