Example 37 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(37)
ìyáà mí so̩ mí ní Adé
Ìyáà mí so̩ mí ní Adé.
ìyáà
mother.POSS
1SG.POSS
so̩
name
1SG.O
PREP
Adé
Ade
‘My mother named me Ade. / My mother called me Ade.’
NAME a Coding frame:
1 V 2 ní+3