Example 19 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(19)
Adé fo̩ o̩wó̩o̩ rè̩ méjèèjì.
Adé
Ade
fo̩
wash
o̩wó̩o̩
hand.POSS
rè̩
3SG.POSS
méjèèjì
two.two
‘Ade washed both his two hands.’
WASH a Coding frame:
1 V 2