Example 18 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(18)
O̩de̩ náà ń wá ìgbín.
o̩de̩
hunter
náà
DEF
ń
PROG
look
ìgbín
snail
‘The hunter is looking for snails. / The hunter is searching for snails.’
SEARCH FOR a Coding frame:
1 V 2