Example 15 of Yorùbá

Example Verb meaning Example of...
(15)
Ade ronú nípa ò̩rò̩ náà.
Ade
Ade
ronú
think
nípa
PREP
ò̩rò̩
word
náà
DEF
‘Ade thought about the matter (lit. Ade thinks about the word).’
THINK a Coding frame:
1 V nípa+2