pwèkè

show comment

"to kill or to hurt in order to kill, with a spear or a gun"

Coding frame

Simplex Verb form

Example

(214)
Dä, acaa pwèkè na è ngê chaa êrêjö.
notu.pigeon
a-caa
NMLZ-hunt
pwèkè
kill
na
PST
è
3SG
ngê
INS
chaa
one
êrê-jö
product-spear
‘The notu pigeon, the hunter killed it with (just) one cartridge.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KILL Coding set Argument type
1 killer Ø A
2 killee Ø P
3 killing instrument ngê+NP I

Alternations