Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(148)
Pa Pokwé tê kwii mwîrî nä rè chètùrù kwââ-dèèri rè Deekwââxiti.
pa
COLL
Pokwé
Uvéa
throw
kwii
rope
mwîrî
DEM
then
3SG
chètùrù
block
kwââ-dèèri
boat-people
POSS
Deekwââxiti
Deekwââxiti
‘People from Uvea throw a rope which blocks up the boat of Deekwââxiti's men.’
(149)
Tê chéé ri xêvadi tö nêböö-kwâ!
throw
chéé
down
ri
3PL
xêvadi
all
to
nêböö-kwâ
inside-boat
‘Throw them all in the boat!’
(345)
Nâ tê xù è chaa sêgè.
1SG
throw
BEN
è
3SG
chaa
one
sêgè
stone
‘I threw a stone to him/her.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# THROW Coding set Argument type
1 thrower Ø A
2 thrown thing Ø P
3 throwing goal LOC L

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
n
U
N n
C
y
C
N y
U
n
C
y
C
R y
(325)
‘Léo made him throw stones (to teach him how to do it).’
C
N y
U
n
C
R y
(326)
‘It is forbidden to throw stones.’
U
N n