tâmwâ

show comment

also means "to believe"

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(131)
Nâ siè tâmwâ kètè bwa rè nöö nä.
1SG
siè
NEG
tâmwâ
know
kètè
place
bwa
DEM
3SG
nöö
stay
there
‘I don't know where he is staying. / lit. I don't know the place he is staying there.’
(132)
Ke tâmwâ kèè-fârâ.
ke
2SG
tâmwâ
know
kèè-fârâ
NMLZ-count
‘You know how to count.’
(133)
Nâ tâmwâ xöru è.
1SG
tâmwâ
know
xöru
well
è
3SG
‘I know him well.’
(135)
Ke tâmwâ kaù mè nâ mââ xöyö chaa sê ngürü?
ke
2SG
tâmwâ
know
kaù
INTERR
that
1SG
mââ
just
xöyö
marry
chaa
one
woman
ngürü
black
‘Do you know that I just married a Kanak woman?’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KNOW Coding set Argument type
1 knower Ø A
2 known thing/person Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
M n
(134)
‘Who told you? - I know it.’
U
n
C
y
C
y
U
n
C
y
C
y
C
N y
U
N n
C
R y
(307)
‘How did you know?’
U
N n