nimè

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(75)
Nâ nimè.
1SG
nimè
blink
‘I am blinking (my eyes).’
(196)
Nâ nîmè è xwi ngê kâmîâ.
1SG
nîmè
blink
è
3SG
xwi
exist
ngê
SM
kâmîâ
sun
‘I am blinking because of the sun.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# BLINK Coding set Argument type
1 blinker Ø S

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
N n
U
N n
C
N y
C
N y
U
n
C
N y
C
R y
(254)
‘The smoke of the fire makes me blink.’
C
N y
U
n
C
R y
U
N n