néxä

Coding frame

Simplex Verb form

Examples

(49)
Kamûrû néxä na xötö nä mè niè mê è wâ fè.
kamûrû
man
néxä
know
na
PST
xötö
boy
DEM
COMP
niè
3SG.INDEP.PRON
and
è
3SG
PFV
go
‘The man knew the boy with whom he was going to go.’
(145)
Ke néxä kaù kèè-xê?
ke
2SG
néxä
know
kaù
INTERR
kèè-xê
NMLZ-swim
‘Do you know how to swim?’
(154)
Ke néxä kaù xwâda bwa êê xwi ngê na mwââxiti a?
ke
2SG
néxä
know
kaù
INTERR
xwâda
year
bwa
DEM
êê
3SG.INDEF
xwi
build
ngê
during
na
PST
mwââxiti
church
a
DEM
‘Do you know which year this church was built?’
(193)
Pa pwângara va néxä mè îrî pââbu-döö.
pa
COLL
pwângara
white.people
va
ASS
néxä
know
that
îrî
1PL.INCL
pââbu-döö
COLL.master-soil
‘The white people do know that we are the masters of this soil.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# KNOW Coding set Argument type
1 knower Ø A
2 known thing/person Ø P

Alternations

Alternation name Occurs Examples
U
M n
(194)
‘He is sure of it: "My daughter is in Uvea!"’
U
N n
C
N y
C
N y
U
n
C
y
C
N y
C
N y
U
N n
C
R y
(277)
‘We showed our knowledge to the children.’
U
N n