xangââ

show comment

compound verb: xa 'speak' + ngââ 'shout'

Coding frame

Verb type: VV

Examples

(44)
Kamûrû xangââ ngê na xwâxatii xù nèxuu.
kamûrû
man
xa=ngââ
speak=shout
ngê
INS
na
PST
xwâ-xatii
NMLZ-reprimand
BEN
nèxuu
girl
‘The man shouted reprimands at the girl. / The man shouted at the girl with a reprimand.’
(41)
Kamûrû xangââ na xù nèxuu.
kamûrû
man
xa=ngââ
speak=shout
na
PST
BEN
nèxuu
girl
‘The man shouted at the girl (to say hello to her).’
(42)
Kamûrû xangââ na wâ nèxuu.
kamûrû
man
xa=ngââ
speak=shout
na
PST
at
nèxuu
girl
‘The man shouted at the girl (to yield at her).’
(43)
Kamûrû xangââ ngê na chaa ùnââ taa nèxuu.
kamûrû
man
xa=ngââ
speak=shout
ngê
INS
na
PST
chaa
one
ù-nââ
NMLZ-ask
taa
NBEN
nèxuu
girl
‘The man shouted to ask something from the girl.’

Verb meaning , Microroles , Coding sets and Argument types

# SHOUT AT Coding set Argument type
1 shouter Ø S
2 shouted words ngê+NP I
3 shoutee xù+NP X

Alternations